Jump to content

Je UPC DNS nastavení nefunkční?/Is UPC DNS setup broken?


Recommended Posts

My first language is English.

---

 

Dobrý den,

Černovice zde.

Mám účet UPC více než 100MBS internet. Byl jsem platit každý měsíc více než 6 let.

Mám 300MBS bezdrátový router.

Moje rychlostní zkoušky s speedtest.net je o 10mbs maximum a nahrávat stejný.

I když jsem zapojen můj Acer Aspire One do sítě LAN a můj PS3 do LAN routeru jsem ještě dostat stejné problémy.

Tak jsem změnil své nastavení routeru. Stále mám stejný problém. V době, kdy tento problém začal jsem také začal mít hodně odpojení a připojení pozastavení / vypadne.

Tak jsem zaplatil 300Kč pro chlapa od UPC vyjít ven a podívat se. On dělal, a když on používal jeho notebook dostal přes 100MBS prostřednictvím sítě LAN.

Zeptal jsem se ho, jak je možné, že všechny moje zařízení propojeny buď prostřednictvím sítě LAN! nebo připojena bezdrátově nemůže si to. Řekl, že "vina nebyla s UPC". Myslel si, že bych měl zavolat v počítačové specialisty vyřešit můj problém. Tak jsem ještě problém s UPC a zaplatil 300Kč.

Minulý týden jsem četl, že pokud to je problém s nastavením DNS ISP dojde k automatickému přiřazení DNS podle mého ISP (UPC Brno) může způsobit tyto problémy jsem již mají.

Tak jsem změnil TCP/IPv4 použít konkrétní IP adresu (jen udělal ipconfig pro podrobnosti) a použít konkrétní DNS. Rozhodl jsem se použít jiný DNS server a najednou můj internet je zpět opět v provozu, ale stále s problémy. Pořád se pomalé rychlosti. Pořád trochu přerušované zahazování, a zpoždění, ale je to mnohem lepší než UPC automatické DNS systému.

Takže teď si myslím, že člověk, který obešel, že mě pověřil, abych 300Kč má počítač, který je nějakým způsobem SETUP takovým způsobem, že když připojení k UPC pak ISP rozpozná svůj počítač (je UPC technik) a dostane různé nastavení DNS na já a jiná spojení, které je lepší.

Mé otázky jsou:

1) Je DNS na UPC Brno Pracovní?

2) Proč pracovníkem UPC v práci na počítači, ale žádné jiné zařízení jsem vlastní (PS3, mobilní, počítač, notebook) funguje? Přece nemůžu mít nastavení je všechny špatně. Byly v pořádku předtím!

 

----

 

Hello,

Cernovice here.

I have a UPC account for over 100MBS internet. I have been paying every month for over 6 years.

I have a 300MBS wireless router.

My speed tests using speedtest.net is about 10mbs max and upload the same.

Even if I plugged my Acer Aspire One into the LAN and my PS3 into the LAN of the router I still get the same problems.

So I changed my router settings. I still have the same problem. At the time this problem started I also began to get a lot of disconnections and internet pausing/dropping out.

So I paid 300kc for a guy from UPC to come out and take a look. He did and when he used his notebook he got over 100MBS via LAN.

I asked him how is it that all my devices either connected by LAN! or connected by wireless can’t get this. He said “the fault wasn’t with UPC”. He thought I should call in a computer specialist to resolve my problem. So I still have the problem with UPC and paid the 300kc.

Last week I read that if there is a problem with the ISP DNS setup then automatic DNS assigning by my ISP (upc brno) could cause these problems I am have having.

So I changed my TCP/IPv4 to use a specific IP address (just did an ipconfig for the details) and to use a specific DNS. I decided to use a different DNS server and suddenly my internet is back working again but still with problems. I still get slow speeds. I still get some intermittent dropping out and lag but it is a lot better than using UPC’s automatic DNS system.

So now I think the guy that came around that charged me 300kc has a computer that is somehow setup in such a way that when he connected to UPC then the ISP recognizes his computer (being a UPC technician) and he gets a different DNS setting to me and a different connection which is better.

My questions are:

1) Is the DNS at UPC BRNO working?

2) Why did a UPC employee’s computer work but no other device I own (PS3, Mobile, Computer, Notebook) work? Surely I can’t have setup them all up badly. They were working fine before!

Link to post
Share on other sites

DNS nemá vliv na rychlost internetu, takže tady problém není.

Jaký máš typ modemu ?

Rychlost testuj bez připojeného routeru (pokud není součástí modemu např. Cisco EPC3925).

 

Zkus udělat malý test,

testuj bez připojeného routeru:

 

Podívejse do rozhraní modemu,co ukazuje za hodnoty v položce signal :

http://192.168.1.1 nebo

http://192.168.100.1/

a dej ty výsledky měrění sem.

 

Pak to zkus ještě přemeřit programem WinMTR, který ukáže hodnoty odezvy a ztráty paketů po cestě:

download/WinMTR-v091.zip

Do pole host zadej třeba seznam.cz , nech to běžet pár minut.

a pak pomocí Copy text to clipboard zkopíruj výsledky a dej zase sem.

  • Internet 150
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, HD Mediabox
  • Brno
Link to post
Share on other sites

Zde jsou výsledky LAN z mého Acer Aspire One 722 přímo na CISCO

 

EPC3208. Wi-Fi je vypnutý.

 

http://www.speedtest.net/my-result/2874591177

 

Pro 192.168.1.1

| ------------------------------------------------- -----------------------------

 

------------ | | WinMTR statistiky

 

                        | | Host -% |

 

Poslal | Přijmout | Nejlepší | Průměr roku | Wrst | Poslední

 

| | ------------------------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

 

------ | ------ | | Žádná odpověď od hostitele - 100 | 8 | 0 |

 

5000 | 0 | 0 | 0 | | static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 0 |

 

 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 15 | | Žádná odezva

 

host - 100 | 8 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |

 

________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ |

 

______ | ______ | WinMTR v0.91 GPL V2 od Appnor MSP - Plně Managed Hosting &

 

Cloud Provider

 

Pro 192.168.100.1

| ------------------------------------------------- -----------------------------

 

------------ | | WinMTR statistiky

 

                        | | Host -% |

 

Poslal | Přijmout | Nejlepší | Průměr roku | Wrst | Poslední

 

| | ------------------------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

 

------ | ------ | | 192.168.100.1 - 0 | 7 | 7 |

 

  0 | 0 | 1 | 0 | | ________________________________________________ |

 

______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | WinMTR v0.91 GPL V2 od Appnor MSP

 

- Plně Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

Nyní pro bezdrátové s ASUS RT-N12LX ROUTER

 

http://www.speedtest.net/my-result/2874659633

 

 

| ------------------------------------------------- ----------------------------------------- |

| WinMTR statistiky |

| Host -% | Sent | Přijmout | Nejlepší | Průměr roku | Wrst | Poslední |

| ------------------------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

| 192.168.1.1 - 0 | 9 | 9 | 2 | 150 | 421 | 2 |

| 192.168.100.1 - 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| ________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |

   WinMTR v0.91 GPL V2 od Appnor MSP - Plně Managed Hosting & Cloud Provider

 

| ------------------------------------------------- ----------------------------------------- |

| WinMTR statistiky |

| Host -% | Sent | Přijmout | Nejlepší | Průměr roku | Wrst | Poslední |

| ------------------------------------------------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

| 192.168.1.1 - 0 | 17 | 17 | 2 | 37 | 208 | 55 |

| ________________________________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |

   WinMTR v0.91 GPL V2 od Appnor MSP - Plně Managed Hosting & Cloud Provider

 

---------------

Here are the results of LAN from my ACER ASPIRE ONE 722 direct to CISCO

 

EPC3208. WiFi is off.

 

http://www.speedtest.net/my-result/2874591177

 

For 192.168.1.1

|------------------------------------------------------------------------------

 

------------|| WinMTR statistics

 

|| Host - % |

 

Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last

 

||------------------------------------------------|------|------|------|------|

 

------|------|| No response from host - 100 | 8 | 0 |

 

5000 | 0 | 0 | 0 || static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 0 |

 

8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 15 || No response from

 

host - 100 | 8 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 ||

 

________________________________________________|______|______|______|______|

 

______|______| WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting &

 

Cloud Provider

 

For 192.168.100.1

|------------------------------------------------------------------------------

 

------------|| WinMTR statistics

 

|| Host - % |

 

Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last

 

||------------------------------------------------|------|------|------|------|

 

------|------|| 192.168.100.1 - 0 | 7 | 7 |

 

0 | 0 | 1 | 0 ||________________________________________________|

 

______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP

 

- Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

Now for wireless with ASUS RT-N12LX ROUTER

 

http://www.speedtest.net/my-result/2874659633

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 9 | 9 | 2 | 150 | 421 | 2 |

| 192.168.100.1 - 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 17 | 17 | 2 | 37 | 208 | 55 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Link to post
Share on other sites

|------------------------------------------------------------------------------------------|

 

| WinMTR statistics |

 

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 

| No response from host - 100 | 31 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

 

| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 0 | 27 | 27 | 7 | 9 | 19 | 9 |

 

| 84.116.221.37 - 0 | 27 | 27 | 19 | 23 | 76 | 22 |

 

| 84.116.135.1 - 0 | 27 | 27 | 19 | 21 | 38 | 21 |

 

| de-fra01a-ri2-xe-4-1-1.aorta.net - 0 | 27 | 27 | 19 | 35 | 73 | 20 |

 

| 84.116.132.146 - 0 | 27 | 27 | 19 | 22 | 69 | 21 |

 

| 4.68.62.237 - 0 | 27 | 27 | 19 | 31 | 70 | 22 |

 

| vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 27 | 27 | 25 | 27 | 46 | 27 |

 

| ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 27 | 27 | 25 | 26 | 46 | 46 |

 

| ae-4-4.car1.Munich1.Level3.net - 0 | 27 | 27 | 25 | 28 | 46 | 26 |

 

| No response from host - 100 | 27 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

 

| te9-1-c1.net.muc2.internetx.de - 0 | 23 | 23 | 35 | 166 | 1560 | 38 |

 

| 62.116.143.15 - 0 | 23 | 23 | 35 | 36 | 47 | 38 |

 

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Link to post
Share on other sites

cnn.com

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 81 | 16345 | 3257 | 1 | 2 | 205 | 1 |

| No response from host - 100 | 16340 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 1 | 16335 | 16331 | 8 | 17 | 3118 | 29 |

| 84.116.221.37 - 1 | 16335 | 16333 | 15 | 27 | 799 | 22 |

| 84.116.135.1 - 0 | 16335 | 16335 | 15 | 30 | 105 | 23 |

| 84.116.132.158 - 0 | 16335 | 16335 | 16 | 24 | 642 | 20 |

| ge-3-0.ir1.frankfurt-he.de.xo.net - 0 | 16335 | 16335 | 16 | 27 | 167 | 30 |

| ae1d0.cir1.amsterdam2-nh.nl.xo.net - 0 | 16335 | 16335 | 33 | 42 | 287 | 37 |

| te0-3-4-0.rar3.washington-dc.us.xo.net - 1 | 16335 | 16322 | 117 | 129 | 857 | 126 |

| ae0d0.mcr2.smyrna-ga.us.xo.net - 1 | 16335 | 16312 | 132 | 142 | 446 | 135 |

| ae1d0.mcr1.smyrna-ga.us.xo.net - 1 | 16334 | 16333 | 128 | 141 | 713 | 136 |

| No response from host - 100 | 16334 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

www.callofduty.com

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 79 | 16403 | 3551 | 1 | 2 | 143 | 2 |

| No response from host - 100 | 16401 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 1 | 16396 | 16392 | 8 | 17 | 3617 | 13 |

| 84.116.221.37 - 1 | 16396 | 16395 | 7 | 18 | 799 | 10 |

| 213.46.180.18 - 1 | 16396 | 16395 | 7 | 16 | 799 | 15 |

| ge-0-1-0.prg11.ip4.tinet.net - 1 | 16396 | 16394 | 8 | 16 | 77 | 14 |

| xe-4-3-0.fra60.ip4.tinet.net - 2 | 16396 | 16180 | 16 | 27 | 631 | 71 |

| akamai-gw.ip4.tinet.net - 1 | 16396 | 16394 | 19 | 41 | 962 | 24 |

| 184.169.92.40 - 0 | 16396 | 16396 | 16 | 23 | 157 | 34 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

seznam.cz

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 73 | 16506 | 4556 | 1 | 2 | 544 | 1 |

| No response from host - 100 | 16503 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 1 | 16498 | 16492 | 7 | 17 | 3118 | 11 |

| 84.116.221.37 - 0 | 16498 | 16498 | 7 | 17 | 799 | 19 |

| nix2.seznam.cz - 1 | 16498 | 16489 | 7 | 23 | 989 | 13 |

| www.seznam.cz - 0 | 16498 | 16498 | 7 | 15 | 85 | 14 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

www.paltalk.com

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 80 | 16331 | 3356 | 1 | 2 | 159 | 1 |

| No response from host - 100 | 16327 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 1 | 16322 | 16321 | 6 | 17 | 3118 | 15 |

| 84.116.221.37 - 1 | 16322 | 16320 | 106 | 116 | 799 | 112 |

| 84.116.135.1 - 0 | 16321 | 16321 | 109 | 114 | 799 | 111 |

| 84.116.132.81 - 0 | 16321 | 16321 | 107 | 118 | 250 | 111 |

| 84.116.133.182 - 1 | 16321 | 16320 | 109 | 116 | 417 | 115 |

| 84.116.135.98 - 1 | 16321 | 16320 | 105 | 114 | 534 | 114 |

| nyk-b3-link.telia.net - 1 | 16321 | 16320 | 106 | 119 | 244 | 112 |

| nyk-bb2-link.telia.net - 1 | 16321 | 16320 | 110 | 120 | 333 | 114 |

| nyk-b5-link.telia.net - 0 | 16321 | 16321 | 107 | 114 | 244 | 113 |

| 192.205.36.109 - 0 | 16321 | 16321 | 107 | 121 | 384 | 112 |

| cr1.n54ny.ip.att.net - 1 | 16321 | 16320 | 107 | 118 | 327 | 116 |

| gar1.nw2nj.ip.att.net - 0 | 16320 | 16320 | 109 | 127 | 501 | 111 |

| 12.122.251.10 - 1 | 16320 | 16319 | 108 | 122 | 791 | 113 |

|mdf001c7613r0004-gig-10-1.nyc3.attens.net - 2 | 16320 | 16064 | 112 | 131 | 675 | 122 |

| No response from host - 100 | 16320 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

store.steampowered.com

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 81 | 16490 | 3296 | 1 | 2 | 364 | 8 |

| No response from host - 100 | 16490 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz - 1 | 16485 | 16479 | 4 | 17 | 3617 | 11 |

| 84.116.221.37 - 0 | 16485 | 16485 | 122 | 132 | 799 | 128 |

| 213.46.180.6 - 1 | 16485 | 16484 | 126 | 134 | 799 | 132 |

| 213-46-160-177.aorta.net - 1 | 16485 | 16483 | 128 | 136 | 418 | 138 |

| 84.116.134.25 - 1 | 16485 | 16483 | 125 | 135 | 607 | 153 |

| 84-116-130-61.aorta.net - 0 | 16485 | 16485 | 125 | 135 | 404 | 133 |

| 84.116.133.169 - 0 | 16485 | 16485 | 126 | 132 | 506 | 131 |

| dcp-brdr-03.inet.qwest.net - 1 | 16485 | 16482 | 204 | 211 | 357 | 208 |

| tuk-edge-12.inet.qwest.net - 1 | 16484 | 16483 | 220 | 233 | 500 | 232 |

| No response from host - 100 | 16484 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |

| fw01-core.tuk.valve.net - 1 | 16480 | 16458 | 225 | 235 | 3617 | 227 |

| 208-64-202-69.valve.net - 1 | 16480 | 16455 | 224 | 228 | 883 | 226 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Link to post
Share on other sites

Takže tam nějaká data. Nechala jsem software funguje přes noc.

 

Co nechápu je, proč je to, že když jsem hrát hry, jako Call of Duty Black Ops II multiplayer on-line, to často má obrovské pingy a spoustu zpožděním. Ale když jsem se hrát na nízké tahové serverech (zobrazeno 40 až 100 ping ping) ukazuje 500-999 ping po několika minutách hry.

 

Vidím ping hodně rychlých milisekund v jiných aplikacích a dalších zařízení s jiným softwarem, jako je Internet Explorer nebo Chrome.

 

Někdy hlas on-line je velmi špatné. Skype nefunguje. Teamspeak 3 nefunguje.

 

Někdy videa online z zpravodajského kanálu youtube nebo přestane fungovat a zatížení bar nestaví.

 

Obvykle jsem odpojit modem a směrovač 3 až 4 krát denně.

 

Mám router restartovat z mých časů ks 3 denně.

 

Nechápu, jak se to všechno z mých systémů na síti a bezdrátové mít takové problémy.

 

To funguje někdy. Tak to nefunguje dobře. Změnil jsem nic. Tak jak to může být problém pro mě? Já si nestěžuju. Chci jen vědět, jak věci do pořádku, abych mohl vrátit do uninterupted a pracovních internetu.

 

Je možné, že UPC internet servis v mém okolí nefunguje správně technického důvodu, že je to moje chyba?

 

Díky za každou pomoc

 

---

 

So there is some data. I let the software work over night.

 

What I don't understand is why is it that if I play games, like Call of Duty Black Ops II online multiplayer, it often has huge pings and lots of lag. Yet if I play on low lag servers (showing 40 ping to 100 ping) it shows 500-999 ping after a few minutes of play.

 

I can see pings of much fast miliseconds in other applications and on other devices with other software like Internet explorer or Chrome.

 

Sometimes voice online is very bad. Skype doesn't work. Teamspeak 3 doesn't work.

 

Sometimes video online from a news channel or youtube stops working and the loading bar doesn't build.

 

I usually unplug my modem and router now 3 to 4 times a day.

 

I do a router reboot from my pc 3 times a day.

 

I don't see how all of my systems on LAN and WIRELESS have such problems.

 

It works fine sometimes. Then it doesn't work fine. I have changed nothing. So how can this be a problem for me? I am not complaining. I just want to know how to fix things so I can go back to uninterupted and working internet.

 

Is it possible that UPC internet service in my area is not working properly for a technical reason that isn't my fault?

 

Thanks for any help

Link to post
Share on other sites

Jak mám získat ty informace? Co mám dělat? Použití WinMTR?

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 14 | 14 | 1 | 18 | 239 | 1 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 69 | 69 | 1 | 3 | 48 | 2 |

| 192.168.100.1 - 0 | 69 | 69 | 1 | 2 | 7 | 1 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...